SO Sofitel KL Residences

Available units as of 08 Jun 2023

Tower View

#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #12
75 1,636 Sqft/Sqm 1,529 Sqft/Sqm 1,529 Sqft/Sqm
74 1,231 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
73 1,155 Sqft/Sqm 956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
72 1,177 Sqft/Sqm 956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
71 710 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
70 753 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
797 Sqft/Sqm
2 BR
69 793 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
852 Sqft/Sqm
2 BR
68 800 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
904 Sqft/Sqm
2 BR
67 877 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
898 Sqft/Sqm
2 BR
66 916 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
921 Sqft/Sqm
2 BR
65 954 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
944 Sqft/Sqm
2 BR
64 998 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
960 Sqft/Sqm
2 BR
63 1,035 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
983 Sqft/Sqm
2 BR
62 1,070 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
1,006 Sqft/Sqm
2 BR
61 903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
60 778 Sqft/Sqm
1 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
900 Sqft/Sqm
2 BR
565 Sqft/Sqm
1 BR
59 800 Sqft/Sqm
1 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
913 Sqft/Sqm
2 BR
584 Sqft/Sqm
1 BR
58 882 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
927 Sqft/Sqm
2 BR
603 Sqft/Sqm
1 BR
57 843 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
17 Jan 2021
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
940 Sqft/Sqm
2 BR
622 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
09 Jan 2021
56 862 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
954 Sqft/Sqm
2 BR
641 Sqft/Sqm
1 BR
55 881 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
10 Jun 2020
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
967 Sqft/Sqm
2 BR
661 Sqft/Sqm
1 BR
54 904 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
979 Sqft/Sqm
2 BR
681 Sqft/Sqm
1 BR
53 867 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
971 Sqft/Sqm
2 BR
771 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
52 881 Sqft/Sqm
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
983 Sqft/Sqm
2 BR
793 Sqft/Sqm
51 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
50 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
49 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
48 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
47 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm 711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
45 956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
44 956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
43 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
42 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
41 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
40 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
39 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
25 Jan 2021
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
38 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
37 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
10 Jun 2020
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
36 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
29 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
35 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
15 Oct 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
29 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
16 Jun 2020
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
05 Jun 2020
815 Sqft/Sqm
1 BR
34 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
29 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
21 Jun 2020
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
33 1,699 Sqft/Sqm
3 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
29 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
32 1,699 Sqft/Sqm
3 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
30 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
31 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
17 Oct 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm
SOLD
04 Jul 2020
566 Sqft/Sqm
SOLD
30 956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
31 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
04 Jul 2020
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
29 894 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm 566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
28 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
23 Sep 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
29 Jun 2020
27 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
06 Sep 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
20 Oct 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
31 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
28 May 2020
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
26 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
24 Sep 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
28 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
25 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
07 Dec 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
06 Sep 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
28 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
24 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
13 Nov 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
13 Nov 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
22 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
20 May 2020
566 Sqft/Sqm
SOLD
22 May 2020
711 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
23 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
14 Sep 2020
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
14 Feb 2021
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
19 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
566 Sqft/Sqm
SOLD
22 Jun 2020
995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
22 894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
956 Sqft/Sqm
2 BR
956 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
903 Sqft/Sqm
2 BR
894 Sqft/Sqm
2 BR
SOLD
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD
22 May 2020
578 Sqft/Sqm
SOLD
24 May 2020
566 Sqft/Sqm 995 Sqft/Sqm
2 BR
815 Sqft/Sqm
1 BR
SOLD

Unit Distribution

Type Name Area(Sqft/Sqm) Available Units Price From
1 Bedroom B1a 681 1 RM1,883,000
B1b 661 1 -
B1c 641 1 RM1,811,000
1+1 Bedroom C1 711 18 RM1,934,000
C2a 815 49 RM1,920,000
C2b 793 1 RM2,121,000
2 Bedroom D1 903 42 RM2,228,000
D2 956 18 RM2,401,000
D3 956 26 RM2,359,000
D4a 995 22 RM2,255,000
D4b 983 1 RM2,481,000
D4c 971 1 RM2,463,000
D4d 979 1 RM2,494,000
D4e 967 1 RM2,474,000
D4f 954 1 RM2,494,000
D4g 940 1 RM2,474,000
D5a 894 25 RM2,148,000
D6a 904 1 RM2,344,000
D6b 881 1 RM2,311,000
D6c 862 1 RM2,279,000
D6d 843 1 RM2,244,000
Service Suite F1 1,699 1 -
Studio A1 578 34 RM1,449,000
A2 566 23 RM1,378,000
Disclaimer: the SO Sofitel KL Residences unit charts displayed here are for your reference only, unit availability is subject to change without prior notice. To get the latest pricing, please register your interest, or WhatsApp us.

Transactions

14 Feb 2021 A-23-06 sold!
25 Jan 2021 A-39-02 sold!
17 Jan 2021 A-57-05 sold!
09 Jan 2021 A-57-12 sold!
07 Dec 2020 A-25-01 sold!
13 Nov 2020 A-23A-01, A-23A-02 sold!
20 Oct 2020 A-27-02 sold!
17 Oct 2020 A-31-01 sold!
15 Oct 2020 A-35-01 sold!
24 Sep 2020 A-26-01 sold!
23 Sep 2020 A-28-02 sold!
14 Sep 2020 A-23-02 sold!
06 Sep 2020 A-25-02, A-27-01 sold!
04 Jul 2020 A-30-08, A-31-08 sold!
29 Jun 2020 A-28-12 sold!
22 Jun 2020 A-23-09 sold!
21 Jun 2020 A-33A-08 sold!
16 Jun 2020 A-35-08 sold!
10 Jun 2020 A-37-07, A-55-05 sold!
05 Jun 2020 A-35-11 sold!
31 May 2020 A-27-07, A-30-07 sold!
30 May 2020 A-32-07 sold!
29 May 2020 A-33-07, A-33A-07, A-35-07, A-36-07 sold!
28 May 2020 A-25-07, A-26-07, A-27-09 sold!
24 May 2020 A-22-08 sold!
22 May 2020 A-22-07, A-23A-07, A-23A-09 sold!
20 May 2020 A-23A-08 sold!
19 May 2020 A-23-07 sold!
Since Launch A-22-01, A-22-03, A-22-03A, A-22-06, A-22-12, A-23-01, A-23-03, A-23-03A, A-23-08, A-23A-03, A-23A-03A, A-23A-05, A-23A-06, A-23A-10, A-25-03, A-25-03A, A-25-05, A-25-06, A-25-08, A-25-09, A-25-10, A-26-02, A-26-03, A-26-03A, A-26-05, A-26-06, A-26-08, A-26-09, A-26-10, A-27-03, A-27-03A, A-27-05, A-27-06, A-27-08, A-27-10, A-28-01, A-28-03, A-28-03A, A-28-05, A-28-06, A-28-07, A-28-08, A-28-09, A-28-10, A-29-03, A-29-03A, A-29-05, A-29-06, A-29-07, A-29-09, A-29-10, A-30-03, A-30-03A, A-30-05, A-30-06, A-30-09, A-30-10, A-31-03, A-31-03A, A-31-05, A-31-06, A-31-07, A-31-09, A-32-03, A-32-03A, A-32-05, A-32-06, A-32-08, A-32-09, A-32-10, A-33-01, A-33-02, A-33-03, A-33-03A, A-33-06, A-33-08, A-33-09, A-33-10, A-33A-03, A-33A-03A, A-33A-06, A-33A-09, A-33A-10, A-35-03, A-35-03A, A-35-05, A-35-06, A-35-09, A-35-10, A-36-03, A-36-03A, A-36-05, A-36-06, A-36-08, A-36-09, A-36-10, A-37-01, A-37-03, A-37-03A, A-37-05, A-37-06, A-37-09, A-37-10, A-38-01, A-38-02, A-38-03, A-38-03A, A-38-05, A-38-06, A-38-07, A-38-08, A-38-09, A-38-10, A-39-01, A-39-03, A-39-03A, A-39-05, A-39-06, A-39-08, A-39-09, A-39-10, A-40-03, A-40-03A, A-40-05, A-40-06, A-40-09, A-40-10, A-41-03, A-41-03A, A-41-05, A-41-06, A-41-09, A-41-10, A-42-03, A-42-05, A-42-06, A-42-09, A-42-10, A-43-03, A-43-05, A-43-06, A-43-09, A-43-10, A-43A-03A, A-43A-05, A-43A-06, A-43A-09, A-43A-10, A-45-03, A-45-03A, A-45-05, A-45-06, A-45-09, A-45-10, A-47-03, A-47-03A, A-47-05, A-47-06, A-47-07, A-47-10, A-48-03, A-48-03A, A-48-05, A-48-06, A-48-07, A-48-09, A-48-10, A-49-03, A-49-03A, A-49-05, A-49-06, A-49-07, A-49-09, A-49-10, A-50-01, A-50-02, A-50-03, A-50-03A, A-50-05, A-50-06, A-50-07, A-50-09, A-50-10, A-51-01, A-51-03, A-51-03A, A-51-05, A-51-06, A-51-08, A-51-09, A-51-10, A-51-12, A-52-01, A-52-02, A-52-03, A-52-03A, A-52-05, A-52-06, A-52-08, A-52-09, A-52-10, A-53-01, A-53-02, A-53-03, A-53-03A, A-53-05, A-53-06, A-53-07, A-53-09, A-53-10, A-53-12, A-53A-03, A-53A-05, A-53A-06, A-53A-10, A-55-02, A-55-03, A-55-03A, A-55-06, A-55-07, A-55-10, A-56-03A, A-56-05 sold!

Register Your Interest

Book an appointment to view show flat or send us an inquiry. We will get back to you as soon as possible.